contacto

  Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Accionistes
  i inversors

  Vot a distància

  Els accionistes amb dret d’assistència podran emetre el seu vot a les propostes relatives a punts compresos en l’ordre del dia de qualsevol classe de Junta General a distància en els termes següents: Correspondència postal: remetent la targeta d’assistència i vot expedida per l’entitat o entitats encarregades de portar el registre d’anotacions en compte signat i completat a l’efecte. Altres mitjans de comunicació a distància: l’accionista emetrà el seu vot sota la signatura electrònica legalment reconeguda o una altra classe de garantia considerada idònia pel Consell d’Administració, de conformitat amb el que preveu el Reglament de la Junta General, per assegurar l’autenticitat i identificació de l’ accionista que exercita el seu dret de vot. El vot emès per qualsevol dels mitjans previstos en els apartats anteriors només serà vàlid quan s’hagi rebut per part de la Societat abans de les vint-i-quatre hores del dia immediatament anterior al previst per a la celebració de la Junta en primera convocatòria. En cas contrari, el vot es considerarà no emès.