Truca'ns al ​900 92 66 48​
    o deixa'ns les teves dades

    Accionistes
    i inversors

    Delegacions de vot

    Tot accionista que tingui dret a assistir podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d’una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Sense perjudici del que preveu l’article 108 de la Llei de Societats Anònimes, la representació, que serà especial per a cada Junta General, s’haurà de conferir per escrit o pels mitjans de comunicació a distància la utilització de la qual s’hagués previst per l’òrgan d’administració expressament en la convocatòria, sempre que es compleixin els requisits previstos en l’esmentada convocatòria i, en tot cas, es garanteixi degudament la identitat del representat i del representant. Quan es confereixi per mitjans de comunicació a distància, només es considera vàlida la que s’efectuï: (i) Mitjançant correspondència postal, remetent a la societat la targeta d’assistència expedida per l’entitat o entitats encarregades de portar el registre d’anotacions en compte degudament signat i complimentat per l’accionista o un altre mitjà escrit que, segons el Consell d’Administració en acord previ adoptat a aquest efecte, permeti verificar degudament la identitat de l’accionista que confereix la seva representació i la del delegat que designa. (ii) A través de mitjans de comunicació electrònica a distància que garanteixin degudament la representació atribuïda i la identitat del representat. Serà admesa la representació atorgada per aquests mitjans quan el document electrònic, en virtut del qual es confereix, incorpori la signatura electrònica legalment reconeguda emprada pel representat o una altra classe de signatura que, mitjançant acord adoptat a l’efecte amb caràcter previ, consideri el Consell d’Administració que reuneix adequades garanties d’autenticitat i d’identificació de l’accionista que confereix la seva representació. Per a la seva validesa, la representació conferida per qualsevol dels esmentats mitjans de comunicació a distància citats en els apartats (i) i (ii) anteriors s’haurà de rebre per la Societat abans de les vint-i-quatre hores del dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d’Administració podrà establir un termini inferior de conformitat amb el que preveuen els Estatuts. Així mateix, els documents en què constin les representacions per a la Junta General hauran d’incloure com a mínim les següents mencions: (i) Data de celebració de la Junta General i l’Ordre del Dia. (ii) Identitat del representat i del representant. En cas de no especificar-se, s’entendrà que la representació ha estat atorgada, indistintament, a favor del President del Consell d’Administració, del Conseller Delegat o del Secretari del Consell d’Administració, o de qualsevol altre membre de l’òrgan d’administració que, a aquest efecte, es determini amb caràcter especial en cada convocatòria. (iii) Nombre d’accions de les quals és titular l’accionista que atorgui la representació. (iv) Les instruccions sobre el sentit del vot de l’accionista que atorga la representació en cada un dels punts de l’ordre del dia. El president, el secretari de la Junta General o les persones designades per la seva mediació, s’entendran facultades per a determinar la validesa de les representacions conferides i el compliment dels requisits d’assistència a la Junta General. La facultat de representació s’entén sense perjudici del que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d’atorgament de poders generals.