Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Sala de
  premsa

  21 de febrer de 2006

  El benefici net consolidat de Renta Corporación creix un 63% fins assolir els 32,5 milions d’euros

  El benefici net consolidat de Renta Corporación creix un 63% fins assolir els 32,5 milions d’euros

  . Els ingressos s’eleven a 324,1 milions d’euros

  . Les inversions realitzades van assolir els 330,6 milions d’euros

  Barcelona, 21 de febrer de 2006.

  A l’exercici de 2005, Renta Corporación va augmentar el seu benefici net consolidat un 63% amb 32,5 milions d’euros respecte als 19,9 milions d’euros obtinguts el 2004(1) . Els ingressos van experimentar un creixement del 45% fins totalitzar la xifra de 324,1 milions d’euros, dels quals 320,8 milions d’euros corresponen a vendes. Les inversions realitzades per Renta Corporación el 2005 van assolir els 330,6 milions d’euros. El patrimoni net de la companyia a 31 de desembre de 2005 es va situar en 85 milions d’euros, del qual en va resultar un ROE del 46,5%. L’EBITDA va augmentar un 70% fins els 54 milions d’euros (31,7 milions d’euros el 2004). Aquests són els resultats auditats consolidats de la companyia en aplicació de les normes internacionals d’informació financera (NIIF) que regeixen en el cas de les empreses cotitzades.
  __________________

  (1) Dades 2004 i 2005 en aplicació de les normes internacionals d’informació financera (NIIF) que regeixen en el cas de les empreses cotitzades.

  La Rehabilitació Residencial ha representat el 53% de la xifra de vendes.

  La Rehabilitació Residencial, la Transformació d’Oficines i la Transformació de Sòl constitueixen les tres activitats de Renta Corporación. Dins la totalitat de la xifra de vendes (320,8 milions d’euros), la Rehabilitació Residencial és la que més pes ha tingut amb 171,1 milions d’euros, el que representa el 53% de la seva xifra de vendes. L’activitat de Transformació d’Oficines ha aportat 103,1 milions d’euros i la Transformació de Sòl, 46,6 milions d’euros. És important destacar el fort creixement experimentat en l’activitat de Transformació de Sòl, que el 2004 va representar el 4% del volum de vendes i en l’exercici 2005, el 15%.
  Espanya va concentrar el 75% de la inversió de Renta Corporación

  A l’exercici 2005, les inversions realitzades per Renta Corporación van situar-se als 330,6 milions d’euros, el 75% de les quals va efectuar-se a Espanya, majoritàriament a Barcelona i Madrid. Si bé l’activitat de Renta Corporación es concentra a Espanya, la companyia té presència internacional a França i Gran Bretanya i, des d’aquest any 2006, també a Alemanya. En aquests mercats, Renta Corporación replica el model de negoci que desenvolupa a Espanya, realitzant inversions als centres urbans de les grans ciutats europees que disposen de mercats de mida i gran liquiditat. El 2005, París i Londres van representar el 25% del total de la xifra d’inversió.
  Renta Corporación prepara la seva sortida a Borsa

  A la Junta General d’Accionistes celebrada el passat 9 de febrer, els accionistes de Renta Corporación (la “Societat”) van acordar sol•licitar l’admissió a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona, així com la inclusió al Sistema d’Interconexió Borsari Espanyol (S.I.B.E. o Mercat Continu) de la totalitat de les accions representatives del capital de la Societat. La companyia preveu estructurar l’operació mitjançant una Oferta Pública de Venda (OPV) d’accions i, simultàniament, una Oferta Pública de Subscripció (OPS) d’accions que s’emetran en el marc d’una ampliació de capital.

  Magnituds financeres de Renta Corporación

  NOTA

  Aquest document és un anunci, no un fulletó i els inversors no han de subscriure o adquirir cap acció ni qualsevol altre tipus de valors mencionats al mateix excepte sobre la base de la informació continguda al fulletó informatiu que sigui publicat per la Societat quan correspongui en relació amb l’admissió a negociació de les accions de la Societat a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona. Hi haurà còpies del fulletó informatiu disponibles al domicili social de la Societat un cop es publiquin.

  Aquest document no constitueix ni forma part de cap oferta o invitació per vendre o emetre ni constitueix cap sol•licitud d’oferta per comprar o subscriure accions de la Societat. Així mateix, cap part d’aquest document ni la seva distribució forma part de o pot ésser pres com a base de cap contracte o decisió d’inversió ni constitueix cap recomanació en relació amb els valors de la Societat.

  Aquesta comunicació es dirigeix exclusivament a persones de fora del Regne Unit i no pot ser utilitzada per persones situades al Regne Unit.

  L’Oferta no serà objecte de registre en cap país que no sigui Espanya, i això sense perjudici de l’ús dels documents internacionals normalment utilitzats per donar a conèixer l’Oferta entre els inversors qualificats no residents a Espanya. En particular, es fa constar que les accions objecte de la present Oferta no han estat ni estaran registrades sota la United States Securities Act de 1933 (la U.S. Securities Act), ni aprovades o desaprovades per la Securities and Exchange Commission, ni per cap altra autoritat dels Estats Units d’Amèrica. En conseqüència, les accions no poden ser objecte d’oferta o venda als Estats Units d’Amèrica, llevat del seu registre previ sota la U.S. Securities Act o a l’empara d’una exempció de l’esmentada norma.

  Per últim, es fa constar que ni aquest document ni cap còpia del mateix es podrà portar o transmetre als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni distribuir-se, directament o indirectament, als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni a cap resident de qualsevol d’aquests països.

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com