Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Sala de
  premsa

  9 de febrer de 2006

  Renta Corporación acorda sol·licitar la seva sortida a Borsa

  Renta Corporación acorda sol.licitar la seva sortida a Borsa

  . Carlos Solchaga i Juan Gallostra, nous consellers externs independents de Renta Corporación

  Barcelona, 9 de febrer de 2006.- La Junta General Extraordinària d’Accionistes de Renta Corporación (la “Societat”), celebrada a dia d’avui a Barcelona, ha acordat sol•licitar l’admissió a negociació a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona així com la inclusió al Sistema de Interconexió Borsari Espanyol (S.I.B.E. o Mercat Continu) de la totalitat de les accions representatives del capital de la Societat.

  Nous consellers externs independents

  Seguint les recomanacions de la CNMV recollides dins el Projecte de Codi Unificat de bon govern de les societats cotitzades, Renta Corporación ha adequat la composició del seu Consell d’Administració. Així:

  . A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i amb la voluntat de complir les recomanacions del mencionat Codi, els accionistes de Renta Corporación han aprovat la incorporació al Consell de Carlos Solchaga i Juan Gallostra com a consellers externs independents.

  . S’ha revisat la qualificació dels consellers independents de la Societat i s’ha procedit a modificar la qualificació de l’actual conseller César A. Gibernau de “conseller extern independent” a la “d’altres consellers externs”.

  Ampliació del Consell d’Administració de Renta Corporación

  Amb la incorporació dels dos nous consellers, el Consell d’Administració de Renta Corporación, presidit per Luis Hernández de Cabanyes, queda integrat per 10 membres: quatre consellers executius i sis consellers externs, dels quals tres són independents, un dominical y dos són “altres externs”.

  La sortida a Borsa, una operació mixta

  Tal com va informar la companyia el passat 4 de gener, l’admissió a negociació de les seves accions s’implementa mitjançant una Oferta Pública de Venda (OPV) d’accions i, simultàniament, una Oferta Pública de Subscripció (OPS) d’accions que s’emetran en el marc d’una ampliació de capital (“l’Oferta”).

  Com a complement necessari i tot seguint la pràctica habitual en aquest tipus d’operacions, s’ha previst concedir una opció de subscripció o “green shoe” a favor de les entitats financeres encarregades de la coordinació global de l’operació (actuant per compte de les entitats asseguradores dels trams institucionals). Està previst que l’Oferta de Renta Corporación s’estructuri en trams dirigits a diferents col•lectius d’inversors: un Tram Institucional Internacional, un Tram Institucional Espanyol i un Tram Minorista Espanyol. Renta Corporación ha nomenat Morgan Stanley com a Coordinador Global de l’operació i el Grup Santander actuarà, juntament amb Morgan Stanley, com a “joint bookrunner” pel Tram Espanyol. Atlas Capital actua com a assessor de la companyia i dels seus accionistes en aquesta operació.

  La Junta d’Accionistes ha facultat el Consell d’Administració perquè actuï en nom i per compte dels accionistes de la Societat que s’adhereixin a l’OPV així com perquè fixi els termes i condicions de les ampliacions de capital que cal aprovar per dur a terme la OPS i, si s’escau, el “green shoe”.

  Tant l’admissió a negociació de les accions de la Societat com l’Oferta resten subjectes al corresponent registre per la Comissió Nacional del Mercat de Valors del preceptiu Fulletó Informatiu, així com al fet que es donin les condicions de mercat adequades per l’Oferta.

  Dividend de 0,46 euros per acció

  Així mateix, la Junta General ha aprovat la proposta del Consell d’Administració del pagament d’un dividend a compte de l’exercici de 2005 de 0,46 euros per acció.

  Renta Corporación adapta els seus Estatuts i Reglaments als de les empreses cotitzades

  Els accionistes han procedit a adaptar els seus Estatuts Socials així com el Reglament que regularà l’estructura i el funcionament de la Junta General d’Accionistes conformement a les exigències per les empreses cotitzades. A proposta del Consell d’Administració de Renta Corporación, els accionistes han estat informats del Reglament del Consell d’Administració i el Reglament de Conducta en matèria del Mercat de Valors, aprovats pel Consell d’Administració de la Societat el passat 27 de desembre de 2005.

  Dades sobre els nous consellers

  . Carlos Solchaga, nascut a Tafalla (Navarra), de 62 anys d’edat, és llicenciat en econòmiques per la Universitat de Madrid. Solchaga compta amb una llarga i reconeguda trajectòria com a economista que li ha servit per ocupar destacats càrrecs públics de la política espanyola. En l’entorn econòmic, va exercir les seves responsabilitats al Banc d’Espanya, a l’Institut Nacional d’Indústria i al Banc de Biscaia. En la seva carrera política destaca el seu nomenament com Ministre d’Indústria i Energia el 1982, càrrec des del qual va impulsar el programa de reconversió industrial d’Espanya i, posteriorment, la cartera d’Economia i Hisenda, càrrec que va ocupar entre 1985 i 1993. Des d’aquesta data, Solchaga ocupa diversos càrrecs en qualitat de conseller i consultor extern de grans corporacions, apart d’estar també vinculat a diversos organismes culturals com és el cas del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, del Patronat del qual ha estat nomenat vicepresident recentment.

  . Juan Gallostra, nascut a Barcelona, de 42 anys d’edat, és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb especialitat en Tècniques Energètiques. Cal destacar la labor de Gallostra a l’àmbit de la investigació i la innovació, la qual li ha proporcionat el seu prestigi en el món universitari i en el de l’enginyeria industrial europea com a expert en l’àrea de sostenibilitat en enginyeria d’edificació. En l’actualitat és conseller delegat i director general de Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos i conseller de l’empresa britànica First Q Ltd, societat participada per vuit enginyeries europees.

  NOTA

  Aquest document és un anunci, no un fulletó i els inversors no han de subscriure o adquirir cap acció ni qualsevol altre tipus de valors mencionats al mateix excepte sobre la base de la informació continguda al fulletó informatiu que sigui publicat per la Societat quan correspongui en relació amb l’admissió a negociació de les accions de la Societat a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona. Hi haurà còpies del fulletó informatiu disponibles al domicili social de la Societat un cop es publiquin.

  Aquest document no constitueix ni forma part de cap oferta o invitació per vendre o emetre ni constitueix cap sol•licitud d’oferta per comprar o subscriure accions de la Societat. Així mateix, cap part d’aquest document ni la seva distribució forma part de o pot ésser pres com a base de cap contracte o decisió d’inversió ni constitueix cap recomanació en relació amb els valors de la Societat.

  Aquesta comunicació es dirigeix exclusivament a persones de fora del Regne Unit i no pot ser utilitzada per persones situades al Regne Unit.

  L’Oferta no serà objecte de registre en cap país que no sigui Espanya, i això sense perjudici de l’ús dels documents internacionals normalment utilitzats per donar a conèixer l’Oferta entre els inversors qualificats no residents a Espanya. En particular, es fa constar que les accions objecte de la present Oferta no han estat ni estaran registrades sota la United States Securities Act de 1933 (la U.S. Securities Act), ni aprovades o desaprovades per la Securities and Exchange Commission, ni per cap altra autoritat dels Estats Units d’Amèrica. En conseqüència, les accions no poden ser objecte d’oferta o venda als Estats Units d’Amèrica, llevat del seu registre previ sota la U.S. Securities Act o a l’empara d’una exempció de l’esmentada norma.

  Per últim, es fa constar que ni aquest document ni cap còpia del mateix es podrà portar o transmetre als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni distribuir-se, directament o indirectament, als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni a cap resident de qualsevol d’aquests països.

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com