Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación registra uns ingressos de 341,6 milions d’euros

Renta Corporación registra uns ingressos de 341,6 milions d’euros

. La companyia millora els seus resultats en 6,9 milions d’euros, si bé són negatius en 18,3 milions d’euros

. Les despeses generals i de personal disminueixen un 50%

Al llarg del període gener – setembre de 2009, els ingressos registrats per l’activitat de la companyia han estat de 341,6 milions d’euros, un 60% superiors als registrats en el mateix període de 2008. Del total, 331 milions d’euros corresponen a vendes d’actius, mentre que 10,6 milions d’euros corresponen en gran part a ingressos per lloguers. S’ha de destacar que independentment de les vendes relacionades amb el procés de refinançament (281,1 milions d’euros), la companyia ha venut per un import de 49,9 milions d’euros. Un altre factor a tenir en compte és que, si bé el tram comprès entre juliol i setembre és tradicionalment una època de baixa activitat, s’han formalitzat diverses operacions la qual cosa, en opinió de la companyia, pot ser signe de que el mercat immobiliari i, en particular, el d’actius residencials situats en els centres urbans on opera Renta Corporación, comença a estabilitzar-se. Aquests resultats mostren l’esforç que, en l’actual escenari, s’està fent per generar marge amb operacions de cartera nova. Aquesta activitat, junt amb la de proporcionar la major liquiditat possible a la cartera vella, concentra tota l’atenció de Renta Corporación. Actualment tot i que la companyia està duent a terme operacions de menor tamany, està enfocada a optimitzar al màxim els processos de transformació i posicionar de nou l’actiu en el mercat el més aviat possible per atraure inversors, ja siguin institucionals, particulars o finalistes.

Pel que fa al marge brut, ha estat negatiu en -3,3 milions d’euros. Cal tenir en compte diversos conceptes:
- Un marge brut ordinari positiu de 4,1 milions d’euros
- Un marge negatiu de -2,1 milions d’euros que resulten de la venda d’actius a entitats financeres en el procés de refinançament
- Un marge brut no ordinari negatiu de -5,3 milions d’euros per provisió d’existències

Les dràstiques mesures que va implementar la companyia per afrontar l’actual situació de crisi es reflecteixen en les despeses generals i en les despeses de personal, que han disminuït un 48% i un 55% respectivament, el que ha suposat un estalvi total de 13 milions d’euros.

El resultat net en el període gener-setembre de 2009 ha experimentat una millora de 6,9 milions d’euros, si bé ha estat negatiu en -18,3 milions d’euros respecte els -25,2 milions d’euros registrats en el mateix període de l’any anterior. Els resultats són fins i tot millors si tenim en consideració que el compte de resultats del mateix interval de l’any anterior inclou un benefici net positiu de 12,6 milions d’euros degut principalment a la venda de l’11,6% de la participació de la companyia en Mixta África.

D’acord amb les noves dimensions de la companyia després del procés de refinançament, la cartera actual es situa en 367,9 milions d’euros (716,2 milions d’euros al desembre de 2008), dels quals 309,5 milions corresponen a existències i la resta a drets d’inversió. A tancament de setembre, el deute net és de 295,9 milions d’euros (641,6 milions d’euros al desembre de 2008). Cal destacar que, en aquest periode, Renta Corporación ha dut a terme 13 operacions de transformació d’actius corresponents a cartera nova, de les quals, 7, han estat ja venudes.

Nota de premsa

Barcelona, 22 d’octubre de 2009.Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com