Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación refinancia el seu deute a llarg termini i assoleix estabilitat patrimonial i financera.

Renta Corporación refinancia el seu deute a llarg termini i assoleix estabilitat patrimonial i financera.

. Després de l’acord, la companyia reequilibra el seu patrimoni mitjançant la conversió de 54,5 milions d’euros del crèdit sindicat en préstec participatiu.

. El deute es redueix en 117,7 milions d’euros amb la venda d’actius.

. El nou marc proporciona el termini i les condicions financeres necessàries per a superar l’etapa de crisi econòmica que envolta tots els sectors del mercat.

. La companyia presenta els comptes del primer trimestre de l’exercici amb un resultat net negatiu de 4,9 milions d’euros.

. Els resultats no inclouen l’activació de crèdit fiscal com en períodes anteriors, el que provoca un major impacte en resultats.

. Les vendes de cartera de negoci ordinari (actius nous) creixen fins els 8,4 milions d’euros.

. Renta Corporación ha convocat Junta General Ordinària d’Accionistes el proper 22 de juny.

Avui Renta Corporación ha tancat un acord amb la totalitat de les entitats financeres per a refinançar a llarg termini el seu deute sindicat. L’acord, al quan s’ha arribat amb la unanimitat de les 17 entitats, contempla, per una banda, la venda d’actius per valor de 117,7 milions d’euros, el que permetrà, un cop formalitzat, reduir el deute. Per una altra banda, l’obtenció d’un préstec participatiu amb un venciment de 10 anys per import de 54,5 milions d’euros, que al tenir consideració mercantil de fons propis permetrà a la companyia equilibrar el seu patrimoni. Per últim, el refinançament de la resta del deute en un crèdit per import de 103,5 milions d’euros amb un venciment de 8 anys que s’amortitzarà anticipadament a mesura que es procedeixi a la venta d’actius adquirits abans de l’any 2009. Aquest nou marc permet a Renta Corporación acomodar la devolució del deute als fluxos de generació de caixa del Grup. Així mateix, la càrrega financera associada al nou crèdit sindicat es minimitza considerablement amb el pagament d’un tipus d’interès fix reduït i subjecte a la situació de la tresoreria del Grup. L’acord assolit serà efectiu quan es materialitzin la totalitat dels compromisos de compra-venda adquirits per les parts i que hauran de concloure abans del 15 de juny. La formalització d’aquest nou acord que ha rebut el recolzament de totes les entitats financeres implicades, permet evitar riscos de descapitalització. L’operació ha comptat amb l’assessorament financer d’N+1 i amb l’assessorament jurídic d’Uría Menéndez.

La companyia s’ha bolcat aquests primers mesos de l’any a negociar amb les entitats financeres creditores una solució de reequilibri patrimonial i de viabilitat financera el que, sens dubte, ha provocat una situació de transició així com un elevat consum de recursos que en certa mesura, han repercutit en el ritme del negoci. Assolit l’acord, Renta Corporación s’ha enfocat de nou a dedicar tots els seus esforços a l’activitat ordinària amb l’objectiu d’accelerar l’activitat del negoci.

En el període gener-març de 2011, el resultat net de Renta Corporación ha estat de -4,9 milions d’euros en front dels -1,7 milions d’euros del mateix període de l’any anterior. No obstant això, s’ha d’indicar que no són xifres comparables, atès que s’ha modificat el criteri d’activació d’impostos. Aquest concepte va tenir un impacte positiu d’1,4 milions d’euros en el primer trimestre de 2010. A més, s’hi ha d’afegir l’efecte extraordinari positiu per valor d’1,6 milions d’euros que va tenir en el primer trimestre de l’any anterior el retrocés de determinades provisions.

En el capítol de vendes, la xifra assolida és de 10 milions d’euros, si bé s’ha de senyalar que 8,4 milions d’euros corresponen a cartera de negoci ordinari i 1,5 milions d’euros a cartera d’existències prèvies al 2009. En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les vendes aconseguides per negoci ordinari es van situar en 3 milions d’euros, el que reflecteix la capacitat de la companyia de generar negoci davant actius adequats a les actuals condicions de mercat. El marge brut de les vendes és positiu en 1,2 milions d’euros, dels quals, 1,1 milions d’euros corresponen a vendes de negoci ordinari i 0,1 milions d’euros provinents de cartera prèvia a 2009.

El rigor i la disciplina en la política de contenció de despeses ha permès –de nou- una reducció del 15% fins a situar-se en 0,8 milions d’euros (en front d’1 milió d’euros del mateix període de l’any anterior).

Quant al capítol de deute net, aquest es situa en 312,7 milions d’euros a tancament de març de 2011. Després de l’acord de refinançament, el deute es veurà reduït en 117,7 milions d’euros per l’adjudicació d’actius.

Les existències són de 270,5 milions d’euros, distribuïdes homogènicament entre edificis i sòl i geogràficament concentrades en el mercat nacional. Així mateix, els drets d’inversió, corresponents a edificis ubicats en les ciutats de Madrid i Barcelona i negociats en les actuals condicions de mercat, es situen en 120,2 milions d’euros, dels quals 60,2 milions d’euros estan vinculats a operacions estàndard de compra, rehabilitació i venda i 60 milions d’euros corresponen a drets d’inversió sobre finques propietat d’entitats financeres que es gestionen amb una estratègia més concorde amb la comercialització en exclusiva.

El consell d’administració celebrat el mes d’abril va decidir reformular els comptes de Renta Corporación, cancel•lant els crèdits fiscals que tenia activats (56,8 milions d’euros). Com a conseqüència d’aquesta cancel•lació, els fons propis de la companyia passaren a ser negatius en 41 milions d’euros a tancament de l’exercici 2010. L’acord assolit amb les entitats financeres mitjançant el qual es converteix deute en un préstec participatiu per import de 54,5 milions d’euros, que te consideració mercantil de fons propis, permetrà a Renta Corporación obtenir l’equilibri patrimonial, fonamental per a la viabilitat futura del grup i la continuïtat del seu negoci.

Perspectives de futur.- Renta Corporación inicia al maig un nou període, marcat per l’estabilitat i l’equilibri financer, la qual cosa li permetrà abocar tot el seu esforç en el desenvolupament del seu model de negoci i en la generació de marge provinent de l’activitat ordinària del grup.

Junta General d’Accionistes.- Renta Coporación ha convocat la junta d’accionistes el 22 de juny. En els punts contemplats en l’ordre del dia, s’hi inclouen:

. Els relatius a l’actual situació de causa de dissolució de la companyia (augment de capital, causa de dissolució i nomenament de liquidadors); s’ha de senyalar que aquests acords no es sotmetrien a votació i restarien sense efecte després de materialitzar-se els compromisos adquirits per les entitats financeres en el nou acord del crèdit sindicat.

. La reelecció de Juan Gallostra com a conseller i la ratificació del nomenament d’Ignacio López del Hierro com a conseller, ambdós en qualitat d’extern independent.

. L’adequació dels Estatuts i Reglaments de la companyia a la nova llei de societats de capital.

 

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com