Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación obté un benefici de 3,9 milions els primers nou mesos de l’any

Renta Corporación obté un benefici de 3,9 milions els primers nou mesos de l’any

La companyia nomena David Vila nou conseller delegat

. La xifra de 3,9 milions suposa millorar en 15,1 milions les pèrdues d’11,2 milions registrades en el mateix període de l’any anterior

. En línia amb la seva estratègia actual de concentrar-se en el negoci de la transformació residencial, Renta Corporación ha captat 16 noves operacions en el curs de l’any 2011, la majoria edificis residencials en el mercat nacional

. La venda de cartera de negoci ordinari duplica pràcticament la realitzada en el mateix període de l’exercici 2010

. El deute net es situa en 191,9 milions a finals de setembre de 2011, davant dels 297,5 milions assolits a finals de 2010

Renta Corporación ha presentat els resultats corresponents al període gener-setembre de 2011 en el qual ha generat un resultat net positiu de 3,9 milions d’euros, davant les pèrdues d’11,2 milions d’euros registrades en el mateix període comparable. En el tercer trimestre (juliol-setembre) el benefici ha estat positiu en 0,5 milions d’euros, seguint la tendència de resultats positius iniciada el trimestre anterior i tenint en compte l’estacionalitat que caracteritza aquests mesos en l’activitat de la companyia.

Aquests resultats han estat aprovats en la sessió del consell d’administració que ha tingut lloc avui a Barcelona. En la mateixa sessió s’ha decidit nomenar David Vila com a nou conseller delegat en substitució de Juan Velayos, després que aquest informés als membres del consell la seva voluntat d’iniciar una nova trajectòria professional, un cop consolidada la via-bilitat del grup immobiliari. El nomenament serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2012. Vila, vicepresident del consell d’administració i director general d’operacions, compta amb una llarga i dilatada experiència en el sector, contrastada en les diferents responsabilitats directi-ves que ha dut a terme al llarg dels 11 anys que ha estat a la companyia, tant en l’àrea d’adquisicions, com de vendes. “La seva capacitat en la gestió i en el lideratge d’equips, la seva tenacitat en la recerca d’oportunitats de negoci en el mercat i el coneixement de l’activitat immobiliària en general, el fan l’executiu adient per a aquesta etapa en què Renta Corporación ha de mantenir l’objectiu d’incrementar la seva activitat de negoci ordinari”, ha declarat el president de la companyia, Luis Hernández de Cabanyes. Hernández de Caba-nyes ha volgut també destacar la “important tasca duta a terme per Velayos els últims tres anys, en els què la companyia ha hagut de fer un dràstic canvi per a adequar-se a les actuals circumstàncies de mercat. Velayos ha tingut un destacat paper en el procés de reestruc-turació i, el que és més important, en la construcció de les bases que han consolidat la viabi-litat de Renta Corporación a mig i llarg termini”. També s’ha comunicat als membres del consell que Juan Velayos continuarà col·laborant en assumptes societaris, jurídics i corpora-tius com a professional extern.

En relació als resultats, s’ha d’assenyalar que el sector immobiliari continua afectat per l’allargament de la crisi, per una important destrucció d’ocupació i per la manca de confiança d’inversors i consumidors. Malgrat això, la companyia, fidel al seu objectiu de concentrar-se en el seu model de negoci de compra, rehabilitació i venda immobiliària, ha captat 16 operacions (8 a Barcelona i 8 a Madrid) fins a setembre, la majoria edificis residencials.

Pel que fa a les vendes acumulades de l’any, pràcticament totes de negoci ordinari, han estat de 25,7 milions d’euros, el que suposa pràcticament duplicar les dutes a terme el mateix període de l’any 2010. En el tercer trimestre s’han registrat unes vendes de 6,1 milions, corresponents a la venda d’un edifici i de 40 unitats residencials. És una xifra destacable atesa la poca activitat que històricament registra el sector en aquest període de l’any. En el capítol de negoci ordinari ja adaptat a les noves condicions de mercat, és important asse-nyalar, que els drets d’inversió es situen en 101 milions, amb un import mig d’adquisició de 3 milions. Del total de drets d’inversió, un alt percentatge correspon a drets sobre finques que són propietat d’entitats financeres i que el grup gestiona amb una estratègia de permuta i comercialització en exclusiva. De fet, l’activitat de negoci que ha iniciat Renta Corporación amb les entitats financeres complementa la seva activitat ordinària. Aquesta nova línia de negoci ha permès tancar contractes amb diverses entitats financeres.

El deute net del grup es situa, a tancament de setembre, en 191,9 milions d’euros, minvant en 105,6 milions la registrada el mateix període de l’any anterior a causa, principalment, de la venda d’actius a entitats financeres.

Nota addicional: David Vila, llicenciat en Enginyeria Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona i PDG per l’IESE, s’incorporà a Renta Corporación l’any 2000. Compta amb una sòlida trajectòria dins la companyia, primer com a director d’adquisicions per em-prendre, després, la direcció general d’Operacions.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com