Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación inicia una nova etapa marcada per l’estabilitat i l’equilibri financer

Renta Corporación inicia una nova etapa marcada per l’estabilitat i l’equilibri financer

. La Junta General d’Accionistes ha aprovat l’exercici 2010, després de la reformulació de comptes del passat mes d’abril, quan el Consell d’Administració va decidir procedir a la cancel·lació dels crèdits fiscals.

. El refinançament del deute a llarg termini amb les entitats financeres deixa la companyia en una situació d’estabilitat patrimonial i financera.

. En paral·lel, Renta Corporación assoleix una nova fita amb l’acord amb la firma nord-americana Yorkville Advisors, pel qual obté una línia de liquiditat de fins a 20 milions d’euros.

. Amb la consecució dels objectius de refinançament i liquiditat, la companyia inicia una nova etapa orientada al creixement, focalitzant tots els esforços en el seu model de negoci i en la seva capacitat per generar activitat.

 

La Junta General Ordinària de Renta Corporación celebrada avui a Barcelona, ha aprovat els comptes corresponents a l’exercici 2010 que van ser reformulats pel Consell d’Administració el passat mes d’abril, marcats per la cancel·lació dels crèdits fiscals. D’entre la resta dels punts de l’ordre del dia aprovats pels accionistes, destaca la reelecció de Juan Gallostra com a conseller i la ratificació del nomenament d’Ignacio López del Hierro com a conseller, ambdós en qualitat d’extern independent, així com l’adequació dels Estatuts i Reglaments del Grup a la nova llei de societats de capital.

En la seva exposició davant dels accionistes, s’ha de destacar que el president de Renta Corporación, Luis Hernández de Cabanyes, ha facilitat informació detallada sobre l’evolució de l’activitat de la companyia durant l’exercici 2010, remarcant el gran esforç que s’està fent amb la política d’austeritat en la despesa a tots els nivells i l’extremada vigilància sobre el manteniment de l’equilibri patrimonial. Tanmateix, Hernández de Cabanyes ha posat l’accent en la nova etapa de la companyia, després d’aconseguir recentment dues fites estratègiques claus: el refinançament del deute i l’acord amb la firma nord-americana Yorkville Advisors. Aquestes dues fites aporten, respectivament, l’estabilitat patrimonial i financera necessàries i la disponibilitat de liquiditat per orientar la companyia vers el creixement. Això, unit amb un reforç de l’activitat immobiliària que està duent a terme la companyia a tots els nivells –també amb acords cada cop més nombrosos amb els bancs per gestionar els seus actius immobiliaris-, farà que Renta Corporación vagi consolidant els bons resultats que està aconseguint aquestes últimes setmanes. En aquest sentit, el conseller delegat, Juan Velayos, ha destacat en la seva exposició als accionistes que Renta Corporación ha assolit, a més, un principi d’acord amb dos fons internacionals per a la gestió de paquets d’actius.

Cancel·lació dels crèdits fiscals.- El Consell d’Administració celebrat el mes d’abril de 2011 va decidir la reformulació de comptes per a la cancel·lació dels crèdits fiscals, que va suposar un impacte de -56,8 milions d’euros en el compte de pèrdues i guanys, deixant la companyia amb uns fons propis negatius de 41 milions, després d’un resultat net negatiu de 84,9 milions d’euros. La situació, que suposava causa de dissolució, va quedar automàticament resolta després de l’acord de refinançament del deute assolit el mes de maig amb les entitats financeres, i ha propiciat l’equilibri patrimonial de la companyia. El resultat net de l’exercici 2010 inclou efectes de caràcter extraordinari que, si bé han castigat durament el compte de resultats, han esdevingut un pas clau en el sanejament dels estats financers de la companyia.

Acord de refinançament.- El 13 de maig de 2011, Renta Corporación va aconseguir un acord amb la totalitat de les entitats financeres per refinançar a llarg termini el seu deute. L’abast d’aquest acord ha estat estratègic no només perquè ha permès una reducció molt substancial del deute, sinó perquè les condicions del deute romanent estan associades als actius en cartera. L’acord suposa, per una banda, la venda d’actius per valor de 117,7 milions d’euros; i, per una altra, l’obtenció d’un préstec participatiu amb un venciment de 10 anys, per un import de 54,5 milions d’euros que té consideració mercantil de fons propis. Per últim, el refinançament del deute restant en un crèdit per import de 126 milions d’euros amb un venciment de 8 anys que s’amortitzarà anticipadament a mesura que es venguin els actius adquirits abans de 2009. Els criteris d’aquest acord permeten a Renta Corporación acomodar la devolució del deute als fluxos de generació de caixa i que la càrrega financera associada al nou crèdit sindicat resti substancialment minimitzada.

Nova línia de finançament.- El 15 de juny de 2011, Renta Corporación va arribar a un acord amb la firma nord-americana Yorkville Advisors pel qual s’obté una línia de liquiditat via equity (Standby Equity Distribution Agreement, SEDA, segons les sigles en anglès) de fins a 20 milions d’euros. L’objectiu és disposar de capacitat financera addicional per desenvolupar el model de negoci sense les limitacions pròpies d’un mercat caracteritzat per la sequera creditícia i orientar fermament Renta Corporación al creixement. L’accés a aquests fons es podrà executar en dos trams de 10 milions per un període de 36 mesos, a canvi de l’emissió de noves accions de la companyia a través de les corresponents ampliacions de capital. Els imports de cada sol·licitud no podran excedir de cert nivell i, a canvi, Yorkville obtindrà accions de Renta Corporación per un import equivalent amb un 5% de descompte sobre el preu de mercat. D’entre els avantatges d’aquest acord, s’ha de destacar el reforç de fons propis, l’accés a finançament (aspecte clau en moments de restricció com els actuals), la flexibilitat a l’hora de “consumir” aquest finançament i el seu cost, substancialment inferior al de qualsevol font de finançament disponible actualment en els mercats.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com