Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación ha tancat l’exercici 2010 amb un resultat net negatiu de 27,9 milions d’euros

Renta Corporación ha tancat l’exercici 2010 amb un resultat net negatiu de 27,9 milions d’euros

. La companyia redueix pràcticament a la meitat les pèrdues registrades el 2009 que van ser de 54,5 milions d’euros.

. Els resultats inclouen provisions per import de 20,3 milions d’euros, d’entre els quals en destaquen 8,6 milions per valoració de cartera i 7,5 milions per la desactivació de la totalitat de les despeses pel refinançament de maig de 2009.

. Renta Corporación està analitzant, junt amb les entitats financeres, alternatives per a plantejar estructures corporatives i financeres que es puguin ajustar millor a la situació econòmica i afermar, així, la viabilitat de la companyia.

. Increment de les vendes, que s’han multiplicat per 6, en el capítol de negoci ordinari; dels 5 milions d’euros l’any 2009 fins els 30 milions d’euros de 2010, generant un marge brut positiu ordinari de 5,7 milions d’euros.

. Continuïtat amb la política de reducció de despeses que, excloent-hi els extraordinaris, s’ha reduït un 21%.

. La companyia decideix centrar els seus esforços de negoci en el mercat nacional i de moment serà cautelosa a l’hora de plantejar-se noves operacions en el mercat internacional. En un exercici addicional de reducció de despeses, des de la central de la companyia a Barcelona es coordinarà l’activitat de les seus internacionals.

 

Tot i que a nivell macroeconòmic es comença a observar una situació de relativa estabilitat, el sector immobiliari nacional i internacional continua afectat per la manca de liquiditat, l’escreix d’oferta en determinats productes i un entorn econòmic caracteritzat per una important destrucció d’ocupació i la manca de confiança dels inversors i dels consumidors.

En aquest context, durant l’any 2010 Renta Corporación ha continuat amb la seva política de sanejament de balanç i, amb criteri conservador, ha recollit impactes no recurrents amb el propòsit d’ajustar la companyia a l’entorn de mercat. Tot i que l’exercici ha estat negatiu en 27,9 milions d’euros, el resultat inclou impactes per provisions per un import de 20,3 milions d’euros. Entre aquests ajustaments hi destaquen 8,6 milions de la valoració de la cartera i 7,5 milions corresponents a la desactivació de les despeses financeres vigents associades a l’acord de refinançament de maig de 2009.

El deute net de Renta Corporación és de 297,5 milions d’euros a finals de 2010, davant dels 277,6 milions d’euros de l’any anterior. Aquesta diferència s’explica per la disminució de la tresoreria, la capitalització d’interessos i la desactivació de les despeses de refinançament.

Com a conseqüència de les pèrdues de l’exercici, els fons propis de la companyia es situen en 16 milions d’euros. És per això, tot i que Renta Corporación compleix amb tots els requisits estipulats en els acords amb les entitats financeres, que s’ha considerat adient iniciar un apropament cap a elles per analitzar conjuntament estructures corporatives i financeres que consolidin la viabilitat de la companyia.

Augment de les vendes del negoci ordinari. Renta Corporación va assolir durant l’any 2010 unes vendes de 58,2 milions d’euros. La xifra aconseguida en aquest capítol no és comparable amb la del exercici 2009 que incloïa les vendes fetes a les entitats financeres en el marc del procés de refinançament per un import de 287,8 milions d’euros.

Com a factor positiu s’ha de ressaltar la distribució de les vendes. Del total de l’import de vendes realitzades durant l’any 2010 (58,2 milions) la xifra de vendes que prové del negoci ordinari ascendeix a 29,9 milions d’euros pels 5 milions d’euros de 2009, el que multiplica per 6 la xifra de vendes. Les vendes de negoci ordinari de 2010 s’han concentrat en edificis i majoritàriament en el mercat nacional. Els altres 28,3 milions d’euros corresponen a vendes d’existències adquirides abans de l’any 2009, repartides en el mercat nacional en un 42% i en el mercat internacional en un 58%.

Marge brut positiu. Renta Corporación ha aconseguit generar un marge brut positiu de 8,7 milions d’euros, dels quals 5,7 milions procedeixen de la venda de cartera de negoci ordinari i 3 milions de la venda d’existències prèvies al 2009. Després de l’ajustament realitzat per la valoració de cartera, el marge brut és de 0,1 milions d’euros.

Reducció de despeses. Renta Corporación ha dut a terme al llarg de l’any un nou esforç en reducció de despeses que, excloent-hi les extraordinàries, han passat de 21,6 milions a 17,1, el que suposa una disminució del 21%. Si hi incloem les extraordinàries com ara les pèrdues d’opcions de sòl, la reducció és encara més gran assolint el 28%.

Inversió i cartera. Esmentar també que la companyia ha fet inversions per import de 34,8 milions, dels quals 31,8 milions s’han destinat a cartera de negoci ordinari, bàsicament edificis residencials en el mercat nacional. Aquests volums d’inversió són coherents amb l’estratègia actual de la companyia de donar més valor i liquiditat, fonamentalment mitjançant la rehabilitació, a la cartera d’existències prèvies a 2009 i invertir en cartera de negoci adaptada a les noves condicions del mercat. Quant la composició de cartera, el 95% de les existències corresponen al mercat nacional.

Focus en el mercat espanyol. Renta Corporación ha decidit centrar els seus recursos i objectius de negoci en el mercat nacional, on es donen les condicions més òptimes per al desenvolupament del seu model de negoci, especialment si tenim en compte les circumstàncies actuals. És per això que les operacions en el mercat internacional es faran de forma puntual i en condicions molt concretes, coordinant l’activitat des de l’oficina de Barcelona en un exercici addicional de minimització de despeses.

Canvis en el consell d’administració. Al llarg de l’any 2010, s’han produït alguns canvis en la composició del consell d’administració que han suposat per una banda l’entrada d’Ignacio López del Hierro com a conseller extern independent, en substitució d’Esther Giménez i per una altra banda la sortida de Ramchand W. Bhavnani. Amb aquests moviments, el consell d’administració de Renta Corporación resta format per 9 membres.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com