Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación disminueix significativament les seves pèrdues

Renta Corporación disminueix significativament les seves pèrdues

. El resultat és negatiu en 13,7 milions d’euros, millorant notablement l’obtingut en el mateix període de l’exercici anterior de -25,7 milions d’euros.

. El resultat inclou la provisió per depreciació d’existències i pèrdua d’opcions per un import de 9,3 milions d’euros.

. Amb el nou crèdit sindicat a llarg termini, el deute net es redueix més de la meitat, dels 641,6 milions d’euros de desembre de 2008 als 292,5 milions d’euros al tancament de juny de 2009.

. El ingressos de la companyia han estat de 329,7 milions d’euros.

El passat mes de maig, Renta Corporación va firmar un nou crèdit sindicat després de finalitzar amb èxit l’operació de refinançament, la qual cosa ha permès iniciar una nova etapa en la que el deute net s’ha reduit més de la meitat, i on la companyia es concentra en gestionar la cartera existent per donar-li la major liquiditat possible i en dur a terme noves operacions que aportin marge i activitat.

Al tancament del primer semestre, el deute net és de 292,5 milions d’euros davant els 641,6 milions d’euros de desembre de 2008, disminuint en 349,1 milions d’euros després d’assolir amb èxit un nou crèdit sindicat a llarg termini (7 anys amb els dos primers anys de carència) per un import de 254 milions d’euros. En el període gener-juny, els ingressos de la companyia han estat de 329,7 milions d’euros i els resultats obtinguts, si bé han millorat notablement respecte el mateix període de l’any anterior, segueixen sent negatius en 13,7 milions d’euros respecte els -25,7 milions de juny de 2008. S’ha de destacar que aquests resultats inclouen una nova provisió per depreciació d’existències de 5,3 milions d’euros (abans d’impostos), fruit d’una nova valoració de la cartera duta a terme per experts independents, així com la provisió per la pèrdua d’opcions per import de 4 milions d’euros. Així mateix, les existències s’han reduït a la meitat respecte al desembre de 2008 situant-se en 319,8 milions d’euros, degut majoritàriament a la venda d’actius en el marc del procés de refinançament, addicionals a les vendes ordinàries. En resum, les xifres aconseguides en aquest últim període comencen ja a reflectir el fort procés d’ajust que ha dut a terme la companyia per adaptar-se a la nova realitat del mercat.

Pel que fa als ingressos registrats de 329,7 milions d’euros, cal detallar diferents conceptes:

• 281,1 milions d’euros són vendes procedents de l’operació de refinançament, dels quals 182,8 milions d’euros corresponen a la venda d’edificis i 98,3 milions d’euros a vendes de sòl. Aquesta xifra no inclou la venda per 63 milions d’euros de l’edifici de la seu corporativa de la companyia ja que, per tractar-se d’un immobilitzat, no es mostra en la partida d’ingressos.

• Les vendes ordinàries són de 36,7 milions d’euros.

• 3,3 milions d’euros són ingressos procedents de les vendes de la cartera nova. Malgrat el difícil i incert entorn, la companyia ha sabut trobar oportunitats per operar en aquest complex mercat, amb la confiança de mantenir i potenciar en la mesura del possible aquesta dinàmica en els propers mesos.

• 8,6 milions d’euros procedents d’ingressos de lloguers.

En quant a les existències que han quedat en cartera després de la venda d’actius en l’operació de refinançament, Renta Corporación dedica un important esforç per avançar en els processos de transformació a fi i efecte de maximitzar el valor i liquiditat d’aquests actius.

En l’actual context de crisi econòmica generalitzada, una de les decisions estratègiques de la companyia consisteix en explotar les fortaleses del seu model de negoci i, en particular, captar els millors actius en les millors condicions per a la seva ràpida transformació i venda. Això implica, no només limitar el risc al màxim, sinó, encara més essencial, l’ús eficient dels recursos. En aquest sentit la companyia ha captat actius, els drets d’inversió dels quals són de 25,4 milions d’euros, i ha desinvertit per valor de 8,8 milions, generant un marge brut de gairebé 2 milions d’euros. Es tracta d’operacions de menys volum, adaptades al nou context de mercat, que proporcionen marge i a més tenen una velocitat de rotació elevada. En definitiva, la companyia està explotant al màxim la seva capacitat de negoci tenint en compte les característiques de la limitada demanda actual del mercat.

Nota de premsa

Barcelona, 23 de Juliol de 2009.Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com