top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Responsabilitat Social Corporativa

Renta Corporación entén la responsabilitat social corporativa com el compromís continuat de l’empresa d’actuar d’una forma ètica i contribuir al desenvolupament econòmic, alhora que ajudar a millorar la qualitat de vida dels treballadors i les seves famílies, de la seva comunitat local i del conjunt de la societat.

Renta Corporación intenta mantenir una conducta empresarial socialment responsable, invertint en capital humà i l’entorn. Idèntics criteris de responsabilitat que s’apliquen a les seves relacions amb la resta dels grups d’interès que intervenen en l’operativa de la companyia.

La responsabilitat social corporativa és, per a Renta Corporación, el manteniment d’un compromís ètic i social amb vocació de permanència. En el procés de formalització dels valors que conformen la seva cultura empresarial, Renta Corporación s’ha volgut dotar d’un codi de conducta que expliciti el marc de referència en què vol desenvolupar les seves relacions amb els diferents grups d’interès.

El seu objectiu és establir els principis operatius que ajudin els professionals de Renta Corporación a actuar d’acord amb aquests valors, recollint criteris generals d’actuació que han de facilitar el desenvolupament diari de la seva feina.

En l’àmbit de les accions externes, les iniciatives es canalitzen a través de la Fundación Renta Corporación, que centra els seus esforços en el finançament d’accions i projectes que permeten la millora de les condicions materials, sanitàries i nutricionals de col·lectius desfavorits, tant a Espanya com en països en vies de desenvolupament. Codi de conducta Informe de responsabilitat social corporativa 2014