top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Participacions significatives i Autocartera

Les accions de Renta Corporación estan representades mitjançant anotacions en compte i s’encarreguen del seu registre comptable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) i les seves entitats participants.

La companyia no pot mantenir un registre d’accionistes ja que les accions són al portador. Per això no coneix amb exactitud l’estructura accionarial més enllà de la posició inicial de l’accionariat en el moment de sortida a borsa i, posteriorment, a través del fitxer X-25 que la Societat pot sol·licitar a IBERCLEAR només en ocasió de la celebració de la Junta General d’Accionistes.

Informació disponible a la pàgina web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)* :

. Participacions significatives i autocartera

(*) Aquest registre obeeix al “Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre Comunicación de participaciones significativas en Sociedades cotizadas y de Adquisición por éstas de acciones propias”.