top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Capital social

El Capital social de la Companyia ascendeix a 32.888.511 euros, i està constituït per 32.888.511 accions d’un euro (€ 1) de valor nominal cadascuna, totalment desemborsades, d’una única classe i sèrie, que atribueixen als seus titulars plens drets polítics i econòmics. Les accions de Renta Corporación estan representades mitjançant anotacions en compte i s’encarreguen del seu registre comptable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) i les seves entitats participants. La totalitat de les accions representatives del Capital de Renta Corporación cotitzen en les Borses de Valors de Madrid i Barcelona a través del Mercat Continu o S.I.B.E.

Quadre evolució Capital Social
Data Concepte de variació en el capital Nominal (euros) Prima d’emissió aparellada a l’augment (euros) Accions emeses en l’augment Nombre d’accions resultant Nominal unitari resultant (euros) Capital resultant (euros)
01/01/2003 Situació 8.089.460,40 _ _ 1.926.062 4,20 8.089.460,40
08/09/2004 Reducció de capital per amortització d’accions en autocartera 7.779.786,40 _ _ 1.857.092 4,20 7.799.786,40
27/12/2004 Augment de capital amb aportació dinerària 580.855,80 13.419.151,97 138.299 1.995.391 4,20 8.380.642,20
31/12/2004 Situació 8.380.642,20 _ _ 1.995.391 4,20 8.380.642,20
22/04/2005 Augment de capital amb càrrec a reservar 13.568.685,80 _ 0 1.995.391 11 21.949.301
22/04/2005 Desdoblament (split) _ _ 19.953.910 21.949.301 1 21.949.301
31/12/2005 Situació 21.949.301 _ _ 21.949.301 1 21.949.301
16/03/2006 Situació a data Fullet informatiu OPV/OPS 21.949.301 _ _ 21.949.301 1 21.949.301
04/04/2006 Augment de capital amb aportació dinerària 21.949.301 56.000.000(1) 2.000.000 23.949.301 1 23.949.301
07/04/2006 Augment de capital amb aportació dinerària (green-shoe) 23.949.301 30.240.000 1.080.000 25.029.301 1 25.029.301
30/12/2009 Augment de capital amb aportació dinerària 25.029.301 2.696.728,8 2.247.274 27.276.575 1 27.276.575
04/12/2014 Augment de capital amb compensació de crèdits 27.276.575 _ 5.611.936 32.888.511 1 32.888.511

(1) 28 € prima d’emissió per acció