top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Principals magnituds

Compte de resultats
(*000 Eur.)
2011
2012
2013
2014
2015
.
Vendes
150.918
52.499
10.059
79.039
42.079
Altres ingressos
5.830
1.788
6.895
16.408
7.884
Total ingressos
156.748
54.287
16.954
95.447
49.963
Marge brut de vendes (1)
16.563
12.862
1.069
-35.094
5.878
% creixement
-
22%
92%
-
-
Resultat operatiu (EBITDA)
7.325
6.250
-1.617
-34.541
5.346
Resultat consolidat abans d’impostos (EBT)
2.778
3.150
-6.013
55.794
-6.045
Resultat consolidat atribuïble als accionistes
3.292
3.618
-13.088
57.803
8.247
% creixement
-
10%
-
-
-
Dividend Total
-
-
-
-
-
Pay-out
-
-
-
-
-
(BPA)- Benefici per acció (euros)
0,12
0,13
-0,48
1,76
0,25
Guany per acció (2)(euros)
0,12
     0,13 
-0,48
2,12
0,29
Dividend pagat per acció (euros)
-
-
-
-
-
Dividend pagat per acció ajustat (2)(euros)
-
-
-
-
-
Balanç
Total Actius
197.428
159.944
152.431
56.904
69.347
Actius Corrents
194.352
157.765
151.390
55.628
52.815
Patrimoni Net
-38.449
-34.820
-41.839
22.211
29.869
Ràtios en %
EBITDA / Total Ingressos
5%
12%
-10%
-36%
11%
B.Consolid. Atribuïble als Accionistes / Total Ingressos
2%
7%
-77%
61%
17%
Patrimoni Net / Total actiu
-19%
-22%
-27%
39%
43%
 
Dades operatius
Nº de empleats a 31 de Decembre
50
47
24
27
27
Inversió total
33.586
7.342
3.143
11.843
35.501

(1) No inclou altres ingressos (2) Nombre mitjà d’accions ponderat i exclosa autocartera