Avis legal

A) Informació general:Amb la finalitat de complir amb allò establert per l’article 10 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE S.A. (en endavant, “Renta Corporación”) a continuació els facilita les següents dades d’informació general:

Nom o denominació social: RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE S.A..
Domicili social: Via Augusta 252-260, 08017 Barcelona, Espanya.
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33.617, foli 4, full núm. B-220077.
Número d’identificació fiscal: C.I.F. número A-62385729.
B) Usuaris:

L’accés i/o ús de la present Web www.rentacorporacion.com (en endavant, “la pàgina Web”) confereix a qui ho porti a terme la condició d’usuari i, per això, l’acceptació sense restriccions dels termes i condicions que s’indiquen a continuació (les “Condicions Generals”), així com les condicions particulars que, si s’escau, les complementin, modifiquin o substitueixin, ja sigui totalment, ja sigui en relació amb determinats continguts o serveis específics d’aquesta pàgina Web.

En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en les Condicions Generals i les condicions particulars, prevaldran sempre i en tot cas els termes acordats en les condicions particulars o respecte d’aquells termes incompatibles i tan sols respecte d’aquells continguts i/o serveis sotmesos a aquesta específica regulació.

C)  Ús de la pàgina web:

L’ús i accés a la pàgina Web, amb caràcter general, té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus serveis i continguts de forma diligent, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús de la pàgina Web amb fins il•lícits o lesius contra Renta Corporación, o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

• La seva distribució, reproducció o modificació, a no ser que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
• La vulneració dels drets de Renta Corporación o del seus legítims titulars sobre els mateixos.
• El seu ús per a tot tipus de fins publicitaris o comercials, diferents d’aquells estrictament permesos.
• Qualsevol intent d’obtenció dels continguts de la pàgina Web per qualsevol mitjà diferent dels posats a la disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la pàgina Web de Renta Corporación.
D)  Contingut de la pàgina Web:

Els continguts d’aquesta pàgina Web han estat elaborats amb el propòsit de facilitar informació sobre Renta Corporación i les empreses del seu grup als usuaris de la mateixa. Tal informació, no obstant això, es facilita amb caràcter genèric i orientatiu, i eventualment pot contenir errors o no estar al dia, malgrat dels millors esforços de Renta Corporación per a evitar-ho, per la qual cosa els usuaris en general de la pàgina Web i, entre ells, els que tinguin la condició d’accionistes o de clients d’aquestes empreses, queden advertits que, abans de prendre cap decisió derivada del contingut de la present pàgina Web han de verificar i, si s’escau, completar la informació obtinguda a través de la mateixa a la seu social de la companyia, a Via Augusta nº 252-260, 08017 Barcelona i/o als registres públics pertinents. Així mateix, la informació que Renta Corporación o les empreses del seu grup hagin de posar, legalment, a la disposició de consumidors o usuaris, és la que es troba en aquesta seu social, donat que la que s’inclou en la present pàgina Web és, com s’ha indicat, genèrica i orientativa.

Les dades, plànols i possibles projectes que apareixen en aquesta pàgina web han estat elaborats amb la finalitat de proporcionar informació general referent als immobles oferts, sense que això impliqui cap valor contractual. Si bé es considera que la informació de la pàgina web reflecteix la imatge fidel dels immobles, tots els destinataris de la present informació han de basar-se únicament i exclusiva en el seu propi criteri, examen i anàlisi empresarial.

E)  Exclusió de responsabilitat i garanties:

Renta Corporación no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser causa de:

• La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament sense fallades de la pàgina Web, en general, i/o dels serveis o continguts concrets de la mateixa, en particular.
• La veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts de la pàgina Web.
• La falta d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
• L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.
• La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
• L’ús il•lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, de la pàgina Web, els seus serveis o continguts per part dels usuaris.
• L’absència de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en la pàgina Web.
• L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos pel que fa als serveis prestats als usuaris a través de la pàgina Web.
• Les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la pàgina Web.
• La suspensió, interrupció o cancel•lació de l’accés a la pàgina Web i als continguts i/o serveis que incorpora.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de la pàgina Web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que fossin necessàries per tal de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que fossin necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, tret que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió que ho imposi, Renta Corporación no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús de la pàgina Web o dels continguts i/o serveis que en ella s’incorporin.

F) Hiperenllaços:

L’establiment de qualsevol hiperenllaç entre una Web i qualsevol de les pàgines de la Web de Renta Corporación estarà sotmès a les següents condicions:

• No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts de la Web de Renta Corporación.
• No s’establiran deep-links, amb les pàgines de la Web, ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border environment de Renta Corporación, sense la prèvia autorització expressa de Renta Corporación.
• No s’inclourà cap manifestació inexacta, falsa o incorrecta sobre les pàgines de la Web de Renta Corporación ni sobre els serveis o continguts de la mateixa.
• Excepte aquells signes que formin part del “hiperenllaç”, la pàgina Web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, rètol d’establiment, nom comercial, logotip, denominació, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Renta Corporación, excepte autorització expressa d’aquest.
• L’establiment del “hiperenllaç” no comportarà l’existència de relacions entre Renta Corporación i el titular de la pàgina Web o del lloc des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Renta Corporación dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
• Renta Corporación no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina Web o lloc des del qual es realitzi el “hiperenllaç” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
• Qualsevol “hiperenllaç” a la Web de Renta Corporación s’efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.G)  Durada i modificació unilateral:

La present Web i els serveis prestats a través de la mateixa s’estableixen, quant a la seva durada, amb caràcter indefinit. No obstant això, Renta Corporación podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar unilateralment el disseny i estructura de la present Web, així com modificar o eliminar els seus serveis o continguts, les condicions d’accés i/o ús de la mateixa.

H)  Propietat intel•lectual:

La totalitat de la present Web, així com dels elements continguts en la mateixa (inclosos, a títol enunciatiu més no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial.

L’accés a aquesta Web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel•lectual i/o industrial dels continguts que alberga aquesta Web. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial de Renta Corporación i/o de les empreses del seu grup. Podrà visualitzar els elements de la Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en la Web.

La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual i industrial corresponents als continguts aportats per tercers a la present Web és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Renta Corporación es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i/o industrial de la present Web.

i)  Protecció de dades:

Les dades personals facilitades a Renta Corporación a través de la present Web queden subjectes a allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”), i les mateixes s’incorporaran a fitxers automatitzats, el responsable de les quals és Renta Corporación.

D’acord amb la LOPD, la persona interessada autoritza el tractament, automatitzat o no, de les seves dades personals, per tal que Renta Corporación pugui utilitzar-les amb els fins del seu objecte social, el contingut del qual consta en els seus Estatuts Socials, publicats en la present Web. Així mateix, en emplenar el corresponent formulari en el qual facilita les seves dades, la persona interessada presta el seu consentiment, de conformitat amb el que preveu l’article 11 de la LOPD, perquè les seves dades siguin comunicades a qualsevol empresa o entitat en el capital social de la qual participi Renta Corporación, els cessionaris de la qual queden identificats en el següent enllaç, per al seu tractament, automatitzat o no, per tal d’adreçar a la persona interessada informació i ofertes comercials que hauran de relacionar-se en tot cas amb l’objecte social de Renta Corporación.

Renta Corporación tractarà aquestes dades amb estricta confidencialitat i les utilitzarà únicament per a les finalitats ressenyades, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la LOPD i normes que ho desenvolupin en cada moment. La persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació dirigint-se mitjançant carta certificada amb acusament de recepció a:

Renta Corporación Real Estate, S.A.
Via Augusta nº 252-260
08017 Barcelona
Espanya 

J)  Política de privacitat:

De conformitat amb allò establert per la LOPD, li informem que les seves dades de caràcter personal que s’hagin recaptat o que puguin recaptar-se en emplenar els formularis continguts en aquesta Web s’incorporen a un fitxer titularitat de Renta Corporación, la finalitat del qual és la gestió de la relació contractual amb clients i proveïdors.

La persona interessada consent el tractament de les seves dades i autoritza que aquestes puguin ser conservades, fins i tot amb posterioritat al termini de la relació, per a possibilitar futurs contactes.

Renta Corporación es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes legalment establerts, a l’efecte dels quals l’interessat podrà dirigir-se per escrit mitjançant carta certificada amb acusament de recepció al domicili social de Renta Corporación, situat a Via Augusta nº 252-260, 08017 Barcelona (Espanya).

 

K)  Llei aplicable:

La Web és operada i controlada per Renta Corporación des de les seves oficines a Barcelona. Conseqüentment, totes les qüestions que puguin derivar-se de l’accés i/o ús de la mateixa s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

Tornar a dalt